نتایج سیگنال های این هفته / جمعه تا پنجشنبه از تاریخ 1399/05/24 تا 1399/05/31 :

🔺 سیگنال شماره 36 – ارز QKC /BTC – تارگت اول تاچ شد (سود : 8.25%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 37 – ارز TROY /BTC – تارگت اول تاچ شد (سود : 2.72%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 38 – ارز ERD /BTC – استاپ لاس تاچ شد (ضرر : 9%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 39 – ارز LRC/ETH – تارگت اول تاچ شد (سود : 13.71%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 40 – ارز AST /BTC – تارگت اول تاچ شد (سود : 10.14%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 41 – ارز CRV/USDT -استاپ لاس تاچ شد (ضرر : 20 درصد ) اعلام شد سیگنال ریسکی میباشد.
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 42 – ارز ARPA /BTC – تارگت اول تاچ شد (سود : 15.68%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 43 – ارز ARPA /USDT – تارگت اول تاچ شد (سود : 15.31%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 44 – ارز MATIC /USDT – تارگت اول تاچ شد (سود : 8.65%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 45 – ارز BAT/USDT – استاپ لاس تاچ شد (ضرر : 9%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 46 – ارز CRV/USDT – تارگت اول تاچ شد (سود :16.78%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 47 – ارز FET /BTC – استاپ لاس تاچ شد (ضرر : 11%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 48 – ارز LINK/USDT – استاپ لاس تاچ شد ( ضرر : 7 درصد)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 49 – ارز COMP/USDT -استاپ لاس تاچ شد (ضرر : 6 درصد)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 50 – ارز AMB /BTC – تارگت اول و دوم تاچ شد (سود : 13.25%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 51 – ارز BANDUSDT – تارگت اول تاچ شد (سود : 7.39%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 52 – ارز OMG/USDT – هر سه تارگت تاچ شد (سود : 33.77%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 53 – ارز DLT/BTC – تارگت اول و دوم تاچ شد (سود : 15.23%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 54 – ارز SNX/USDT – استاپ لاس تاچ شد (ضرر : 10درصد)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 55 – ارز PERL/BTC – استاپ لاس تاچ شد (ضرر : 14%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 56 – ارز ICX/USDT -هر سه تارگت تاچ شد (سود : 24.55%)
➖➖➖➖➖

♻️ تعداد سیگنال : 20
✅ مجموع سود ها : 185.43%
❌ مجموع ضرر ها : 86%

😈 نتایج سیگنال های این هفته / جمعه تا پنجشنبه از تاریخ 1399/05/19 تا 1399/05/23 :
🔺 سیگنال شماره 20 – ارز CHR /BTC – هر سه سیگنال تاچ شد (سود : 35.28%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 21 – ارز MANA /BTC – تارگت 1 و 2 سیگنال تاچ شد (سود : 19.45%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 22 – ارز ENG /BTC -هر سه تارگت تاچ شد (سود : 18.15%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 23 – ارز CTXC /BTC -هر سه تارگت تاچ شد (سود : 16.73%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 24 – ارز SXP /USDT -هر سه تارگت تاچ شد (سود : 21.78%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 25 – ارز HBAR /BTC -تارگت 1 و 2 تاچ شد (سود : 11.34%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 26 – ارز AGI /BTC – استاپ لاس (ضرر : 8.13%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 27 – ارز CTSI /BTC – استاپ لاس (ضرر : 9.24%)
➖➖➖➖➖
➖ سیگنال شماره 28 – ارز AVA /BTC – سیگنال باز
➖➖➖➖➖
➖ سیگنال شماره 29 – ارز GXS /BTC – سیگنال باز
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 30 – ارز LEND /ETH – استاپ لاس (ضرر : 9.19%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 31 – ارز ANKR /BTC -هر سه تارگت تاچ شد (سود : 18.35%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 32 – ارز COMP /USDT – تارگت اول تاچ شد (سود : 12.63%)
➖➖➖➖➖
🔺 سیگنال شماره 33 – ارز MATIC /BTC -تارگت اول تاچ شد (سود : 6.19%)
➖➖➖➖➖
🔻 سیگنال شماره 34 – ارز ANT /USDT – استاپ لاس (ضرر : 19%)
➖➖➖➖➖
➖ سیگنال شماره 35 – ارز WAVES /ETH – سیگنال باز

➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖
سود : 159.9 درصد
ضرر : 45.56 درصد
تعداد سیگنال : 15 سیگنال